Riigikaitse
Edendamise
Sihtasutus
Riigikaitse
Edendamise
Sihtasutus

Sihtasutus toetab Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe ja IT-varustatuse parandamist, üld- ja juhtimisalase haridustaseme tõstmist, silmapaistvate kaitseväelaste ja kaitseliitlaste tunnustamist, mitmekülgse meditsiini- ja humanitaarabi pakkumist.

Riigieelarvelise eraldise kasutamine 2023

Aruanne on koostatud seoses Välisministeeriumi ja Riigikaitse Edendamise SA (reg nr 90008494) vahel 04.2023.a sõlmitud riigieelarvelise eraldise kasutamise lepinguga, millega välisministeerium toetas sihtotstarbeliselt sihtasutuse tegevust seoses põhikirjaliste tegevuste elluviimisega Ukraina inimeste aitamisel.

Sihtasutuse põhikirjaline eesmärk on Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu infotehnoloogilise varustatuse ja väljaõppe parandamise toetamine ning Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu isikkoosseisu üldharidusliku, juhtimisalase ning infotehnoloogilise haridustaseme tõstmisele kaasaaitamine, samuti nii endistele kui teenistuses olevatele kaitseväelastele ja kaitseliitlastele mitmekülgse meditsiinilise abi pakkumine sh nende perede toetamine ning meditsiinilise ja humanitaarabilise toetuse pakkumine või sellega seotud teenuste kättesaadavaks tegemine relvastatud konfliktides kannatada saanutele sh tsiviilisikutele, nii Eestis kui välismaal ning kaitseväelaste ja kaitseliitlaste tunnustamine.

24.02.2022 kutsus sihtasutus koos Eesti Reservohvitseride Koguga ellu heategevusliku annetuskampaania, millega toetame erineva varustuse ning meditsiinivahendite ostmist ja saatmist sõjakoldesse, Ukrainas. Tegevuse üksikasjalikum ülevaade on avaldatud ja uuendatud jooksvalt sihtasutuse veebilehel www.riigikaitse.ee.

Ülevaade toetusega seotud tegevuste eesmärkidest ja hinnang nende saavutamisele.

Sihtasutus toetab Ukraina inimesi läbi sealsele meditsiinisektorile vajaliku varustuse pakkumise ning Ukraina rahvuskaardi üksustele erinevate varustuskomponentide hankimise ja toimetamise.

Ukraina piirkondlike kaubanduskodade (Dnipro ja Chernihiv) kaudu tuli meieni aprillis abipalve, saata Ukrainasse magamiskotte, mida vajavad sealsed rahvuskaardi üksused. Kokku paluti võimalusel saata 390 magamiskotti (190 + 200) .

Kuna magamiskotid on olnud ka varem vajalikud ning tegemist on sõjaolukorras väga vajaliku varustusesemega, kuna sageli ööbitakse ajutistes peatuskohtades, siis otsustasime magamiskotte hankida.

Selleks saatsime kolmele võimalikule pakkujale küsimuse magamiskottide tarne võimalustest, koos miinimumtingimustega ja palusime esitada omapoolne pakkumine ja ühiku hind. Kõik kolm seda ka tegid, misjärel valiti välja soodsaim pakkuja ja vormistati tellimus.

Kokku osteti parima pakkumuse teinud ettevõttelt Steelcore OÜ 390 magamiskotti hinnaga 36,91 EUR/tk (koos km). Kogumaksumus 14 395,68 € (Summa km-ta 11 996,40)  – tasuti vastavalt Steelcore OÜ poolt esitatud arvele 1348, 20. aprillil 2023.a.

Kuivõrd toetus 11 000.- ei katnud ära kogu kulu, tasus sihtasutus puuduva osa omavahenditest. Samuti kattis sihtasutus omavahenditest magamiskottide Ukrainasse toimetamise kulu.

Magamiskotid toimetati Ukrainasse humanitaarabina 15.05.2023, kus need jaotati rahvuskaardi üksustele vastavalt laekunud abipalvetele.

Eelnevast lähtuvalt leiame, et tegevuse eesmärgid (toetada Ukraina inimesi) said täielikult täidetud ja toetus sai kasutatud sihtotstarbeliselt. Magamiskotid on sõjaolukorras vajalikud nii võitlustegevuses kui mujalgi ning nende pakkumine aitab kaitsta inimeste elu ja tervist ning võidelda Ukraina riigi territooriumi vabastamise ja iseseisvuse eest tõhusamalt.

Toetus koos sihtasutuse omavahenditega kasutati täielikult 390 magamiskoti ostmiseks ja toimetamiseks Ukrainasse.

Toetuse kasutamise mõju riigi strateegiliste eesmärkide saavutamisele.

Eesti riigi strateegiline huvi laiemalt on demokraatlike väärtuste kaitsmine maailmas ning konkreetsemalt ka Ukraina vabaduse igakülgne toetamine võitluses Venemaa agressiooniga. Vastavaid eesmärke on võimalik täita kahtlemata väga erinevalt, kuid üheks võimaluseks on ka Ukraina inimeste ja võitlejate igakülgne toetamine puuduva varustuse pakkumise läbi. Leiame, et arvestades toetuse suurust on tegevuse mõju olnud maksimaalne ning aidanud vähemalt 390-l Ukraina võitlejal keskenduda paremini võitlustegevusele ja Ukraina vabastamisele.