Riigikaitse
Edendamise
Sihtasutus
Riigikaitse
Edendamise
Sihtasutus

Sihtasutus toetab Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe ja IT-varustatuse parandamist, üld- ja juhtimisalase haridustaseme tõstmist, silmapaistvate kaitseväelaste ja kaitseliitlaste tunnustamist, mitmekülgse meditsiini- ja humanitaarabi pakkumist.

Hindamine ja üldpõhimõtted

Üldpõhimõtted

Tegevväelaste tunnustamine põhineb kogu organisatsioonis ühistel ja läbipaistvatel alustel. Juhend määratleb konkursi „Aasta ohvitser” ja „Aasta allohvitser” läbiviimise korralduse ning kirjeldab konkursi kandidaadiks kvalifitseerumise kriteeriume.

Konkurss on organisatsioonis avalik, mis viiakse läbi üks kord aastas ja algatatakse Kaitseväe peastaabi personaliosakonna (edaspidi personaliosakond) poolt vähemalt 2 kuud enne Kaitseväe aastapäeva. Personaliosakond informeerib konkursi läbiviimisest, tingimustest ja kandidaatide esitamise korrast väeliikide staape, Kaitseväe struktuuriüksuseid, allasutusi ning Kaitseliidu peastaapi (edaspidi üksus). 

Kandidaadid esitatakse koos teenete kirjeldusega personaliosakonda vastavalt etteantud formaadile ning konkursi väljakuulutamisel märgitud tähtajaks. Kandidaatide esitamisel lähtutakse kehtestatud kriteeriumitest.

Konkursi tiitlite võitjad ning mõlemas personalikategoorias 2 parimat valitakse välja komisjonis. Sobilike kandidaatide puudumisel võib komisjoni otsusel jätta välja kuulutamata konkursi võitja ning/või ergutuspreemia(te) saaja(d). 

Ohvitseride valiku komisjoni kuuluvad personaliosakondade/jaoskondade ülemad (või nende esindajad) Kaitseväe peastaabist, väeliikide staapidest, Kaitseliidu Peastaabist, erioperatsioonide väejuhatusest, luurekeskusest, küberväejuhatusest, sõjaväepolitseist, toetuse väejuhatusest, Kaitseväe Akadeemiast, 1. ja 2. jalaväebrigaadist, Kaitseväe peakaplan ning strateegilise kommunikatsiooni osakonna juhataja. 

Allohvitseride valiku komisjoni kuuluvad Kaitseväe peastaabi, väeliikide staapide, Kaitseväe Akadeemia, Kaitseliidu, erioperatsioonide väejuhatuse, toetuse väejuhatuse, küberväejuhatuse, sõjaväepolitsei, luurekeskuse ning 1. ja 2. jalaväebrigaadi allohvitseride esindajad.

Mõlema komisjoni koosseisu kuulub lisaks loetletud liikmetele kõnealuse preemia välja pannud Riigikaitse Edendamise Sihtasutuse esindaja. 

Ettepanek aasta ohvitseri ja aasta allohvitseri nimetamiseks edastatakse Kaitseväe juhataja poolt Riigikaitse Edendamise Sihtasutusele preemiate avalikuks väljakuulutamiseks.

Konkursi tiitlite võitjad saavad peapreemia, rinnamärgi ning vastava tunnistuse. Konkursi mõlemas personalikategoorias kuni 2 paremat saavad ergutuspreemia ning vastava tunnistuse. 

Aasta ohvitseri ja aasta allohvitseri tiitel antakse üks kord ühele inimesele tema teenistusaja kestel. Ergutuspreemia võib anda ühele isikule korduvalt. Samuti ei välista ergutuspreemia andmine hilisemat peapreemia andmist.

Preemia kätteandmine toimub pidulikult Kaitseväe aastapäeva tähistamise üritusel Riigikaitse Edendamise Sihtasutuse esindaja poolt.

Tunnustamist käsitlevate normdokumentide süsteemi haldab ja nende täitmise ja kaasajastamise eest vastutab Kaitseväe peastaabi personaliosakond.

Hindamispõhimõtted 

Käesoleva konkursi raames hinnatakse 

  • kompetentse ja kriteeriume, mis on kirjeldatud ja mida hinnatakse tegevväelase perioodilise hindamise käigus ning mille alusel esitatakse tegevväelast ergutamiseks kaitseväeteenistuse seaduses sätestatud korras;
  • tulemuslikkust ja sooritust;
  • käitumuslikke kriteeriume;
  • Kaitseväe põhiväärtuste kandmist/järgimist (KV põhiväärtused on loetletud KVJ 27.04.2018 käskkirjaga nr 85 kinnitatud „Kaitseväe eetikakoodeks“).

Käitumuslikud kriteeriumid 

Aasta ohvitseriks/allohvitseriks kvalifitseerub tegevväelane, kes

  • läbi oma tegevuse ja käitumise seob organisatsiooni ühtseks (ühtekuuluvus);
  • eristub teiste tegevväelaste seast positiivse käitumisega, loob läbi oma tegutsemise ja olemuse organisatsiooni arenguks soodsa õhkkonna;
  • läbi oma algatuste soodustab organisatsiooni kultuuri teket, algatab traditsioone, uusi tavasid;
  • läbi oma tegutsemise tõstab, arendab ning kannab edasi Kaitseväe mainet.

Nõue teenistusajale, hinnatavale perioodile

Minimaalne aeg teenistuses on üks aasta. Hinnatakse eelkõige esitamisele vahetult eelnenud aasta (12 kuud) saavutusi ja tegevust. Hindamisel võidakse arvestada ka varasemat teenistust ja panust.